Eksplo-TEch

Profesjonalne roboty górnicze

Eksplo-​Tech Sp. z o.o. prowadzi dzi­ałal­ność usłu­gową dla prze­mysłu gór­niczego w zakresie:

 • drążenia za pomocą kombajnów chodnikowych oraz za pomocą materiałów wybuchowych
 • spągowania oraz przebudowy podziemnych wyrobisk górniczych
 • zabudowy przenośników zgrzebłowych i taśmowych
 • montażu i zabudowy kolejek szynowych podwieszanych
  kolejek zębatych spągowych
 • innych specjalistycznych robót w podziemnych zakładach górniczych
 • wzmocnienie wyrobisk górniczych po przez instalowanie kotew strunowych

O firmie

Firma Eksplo-tech sp. z o.o. świad­czy usługi w zakre­sie wykon­aw­stwa robót gór­niczych w wyro­biskach dołowych kopalń węgla kamiennego.

Zapew­ni­amy kom­plek­sowe usługi w zakre­sie robót przy­go­towaw­czych i wydoby­w­czych tj.

 • drąże­nie wyrobisk;
 • prze­bu­dowy chodników;
 • demon­taży i mon­taży urządzeń dostaw­czych i trans­portowych (łącznie z ser­wisowaniem, obsługą i remontami);
 • zabu­dowy i demon­taży rurociągów;
 • zabu­dowy i demon­taży tras kole­jek pod­wieszanych, spągowych;
 • inne do uzgodnienia.

Firma prowadzi prace w podziemnych zakładach górniczych, zwanych dalej "zakładami górniczymi", zgodnie z zasadami :

 1. Bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko
 2. Bezpieczeństwa pożarowego
 3. Gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania 
 4. Ochrony środowiska 
 5. Przypadków, w których przedsiębiorca jest obowiązany posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego.

Oferty Pracy

Stanowiska

Aktu­al­nie poszuku­jemy pra­cown­ików na stanowiska:

 • Dozór wyższy i średni górniczy
 • Dozór wyższy i średni elektryczny
 • Dozór wyższy i średni maszynowy
 • Górnik strza­łowy
 • Górnik kom­ba­jnista
 • Górnik elek­tryk
 • Pomoc dołowa
 • Ślusarz

CV i list motywa­cyjny prosimy wysyłać na adres: praca@eksplo-tech.pl

Wysyłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystanie przesłanych danych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Nasi partnerzy

Projekt o nazwie: "Dotacja na kapitał obrotowy dla EKSPLO-TECH Sp. z o.o."
"Dotacja na kapitał obrotowy dla Techgór sp. z o.o."
"Dotacja na kapitał obrotowy dla Eksplo-Tech Sp. z o.o. sp.k"
Program " Inteligentny rozwój"
w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 
Techgór sp. z o.o.: 59 273,73 zł
EKSPLO-TECH Sp. z o.o.: 128 502,39 zł
Eksplo-Tech Sp. z o.o. sp.k: 237 342,51 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: Techgór sp. z o.o.: 59 273,73 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: EKSPLO-TECH Sp. z o.o.: 128 502,39 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: Eksplo-Tech Sp. z o.o. sp.k: 237 342,51 zł