Eksplo-TEch

Profesjonalne roboty górnicze

Eksplo-​Tech Sp. z o.o. prowadzi dzi­ałal­ność usłu­gową dla prze­mysłu gór­niczego w zakresie:

 • drążenia za pomocą kombajnów chodnikowych oraz za pomocą materiałów wybuchowych
 • spągowania oraz przebudowy podziemnych wyrobisk górniczych
 • zabudowy przenośników zgrzebłowych i taśmowych
 • montażu i zabudowy kolejek szynowych podwieszanych
  kolejek zębatych spągowych
 • innych specjalistycznych robót w podziemnych zakładach górniczych
 • wzmocnienie wyrobisk górniczych po przez instalowanie kotew strunowych

O firmie

Firma Eksplo-tech sp. z o.o. świad­czy usługi w zakre­sie wykon­aw­stwa robót gór­niczych w wyro­biskach dołowych kopalń węgla kamiennego.

Zapew­ni­amy kom­plek­sowe usługi w zakre­sie robót przy­go­towaw­czych i wydoby­w­czych tj.

 • drąże­nie wyrobisk;
 • prze­bu­dowy chodników;
 • demon­taży i mon­taży urządzeń dostaw­czych i trans­portowych (łącznie z ser­wisowaniem, obsługą i remontami);
 • zabu­dowy i demon­taży rurociągów;
 • zabu­dowy i demon­taży tras kole­jek pod­wieszanych, spągowych;
 • inne do uzgodnienia.

Firma prowadzi prace w podziemnych zakładach górniczych, zwanych dalej "zakładami górniczymi", zgodnie z zasadami :

 1. Bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych rozwiązań zmniejszających to ryzyko
 2. Bezpieczeństwa pożarowego
 3. Gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania 
 4. Ochrony środowiska 
 5. Przypadków, w których przedsiębiorca jest obowiązany posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego.

Oferty Pracy

Stanowiska

Aktu­al­nie poszuku­jemy pra­cown­ików na stanowiska:

 • Dozór wyższy i średni górniczy
 • Dozór wyższy i średni elektryczny
 • Dozór wyższy i średni maszynowy
 • Górnik strza­łowy
 • Górnik kom­ba­jnista
 • Górnik elek­tryk
 • Pomoc dołowa
 • Ślusarz

CV i list motywa­cyjny prosimy wysyłać na adres: praca@eksplo-tech.pl

Wysłanie doku­men­tów aplika­cyjnych jest równoz­naczne ze zgodą na przetwarzanie i wyko­rzys­tanie przesłanych danych w pro­ce­sie rekru­tacji , Zgod­nie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 roku nr 101 poz 926).

Nasi partnerzy