Profesjonalne roboty górnicze w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego

Zapraszamy!

Eksplo-​Tech Sp. z o.o. prowadzi dzi­ałal­ność usłu­gową dla prze­mysłu gór­niczego w zakresie

  • drąże­nia i prze­bu­dowy podziem­nych wyro­bisk górniczych,
  • zabu­dowy przenośników zgrze­błowych i taśmowych,
  • mon­tażu i zabu­dowy kole­jek szynowych podwieszanych
  • kole­jek zębatych spągowych
  • innych spec­jal­isty­cznych robót w podziem­nych zakładach górniczych.

Aktu­al­nie współpracu­jemy z kopal­ni­ami Jas­trzęb­skiej Spółki Węglowej S.A. – KWK „Szczygłowice”.

Zapraszamy do Kon­taktu!

Aktualności (zajawki artykułów)

Przyjęcie Polityki Jakości i BHP - Czytaj całość

Spółka przyjęła określoną Poli­tykę Jakości oraz Bez­pieczeństwa i Higieny Pracy zapew­ni­a­jąc jed­nocześnie o skutecznej jej realizacji.

Przyjęcie Polityki Jakości i BHP - Czytaj całość

Welcome na naszej nowej stronie! - Czytaj całość

Wel­come Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą nową stroną! Długo oczeki­wana, najnowsza wer­sja, oprócz zmian wiz­ual­nych, przynosi wiele nowych funkcjonalności.

Welcome na naszej nowej stronie! - Czytaj całość