Profesjonalne roboty górnicze w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego

Oferty pracy

CV i list motywa­cyjny prosimy wysyłać na adres: praca@eksplo-tech.pl
Szczegółowe dane kon­tak­towe w zakładce Kon­takt

Aktu­al­nie poszuku­jemy pra­cown­ików na stanowiska:

  • Dozór wyższy i średni górniczy
  • Dozór wyższy i średni elektryczny
  • Dozór wyższy i średni maszynowy
  • Górnik strza­łowy
  • Górnik kom­ba­jnista
  • Górnik elek­tryk
  • Pomoc dołowa
  • Ślusarz

Wysłanie doku­men­tów aplika­cyjnych jest równoz­naczne ze zgodą na przetwarzanie i wyko­rzys­tanie przesłanych danych w pro­ce­sie rekru­tacji , Zgod­nie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 roku nr 101 poz 926).

Dane kontaktowe

EKSPLO-TECH sp. z o.o.

ul. Św. Jana 13, Suszec
wojew­ództwo śląskie

tel: +48 32 448−86−61

biuro@eksplo-tech.pl